Actualitzat a 31 de març de 2021

Abans de facilitar les seves dades personals i si és necessari prestar el seu consentiment per al seu tractament, li recomanem que llegeixi i entengui aquesta política de privadesa.

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza BARLEX, SL, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)

S’informa als usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment tractant-se amb les finalitats que s’indiquen en cada cas.

En accedir als diferents formularis de la web, vostè haurà d’emplenar obligatòriament els camps que se sol·liciten, sent requisit necessari perquè en cada cas puguem tramitar la sol·licitud o prestar el servei que sol·licita.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les seves dades personals, caldrà que marqui preceptivament la casella de selecció prevista a aquest efecte, significant tal acció que ha llegit, comprès la informació sobre dades personals i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu.

BARLEX, SL no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d’altres portals a la qual es puguin enllaçar webs a través d’aquest portal o que hagin pogut establir links a aquest, per la qual cosa l’Usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar-los.

En el cas que faciliti dades de tercers, en garanteix sota la seva responsabilitat que ha obtingut el seu consentiment previ per comunicar-nos-les per les finalitats que s’indiquen i que els ha informat del contingut de la present informació sobre protecció de dades.

QUÍ ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

– Identitat: BARLEX, SL , CIF: B-65202038

– Adreça postal: C. St. Eduard, 19 -08172- Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

– Telèfon: +34 600454539.
– Correu electrònic: info@apieres.com

AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I PER QUANT TEMPS ES CONSERVARAN?

Les dades que li sol·licitem i tractem poden tenir diferents finalitats i guardar-se durant diferents períodes de temps:

Quan realitza una reserva li sol·licitem el seu nom, cognoms, DNI, mail, número de telèfon, adreça postal, amb la finalitat de gestionar el contracte de prestació de serveis d’allotjament turístic, que comprèn la gestió de la reserva, la seva facturació, l’atenció de consultes, queixes i reclamacions.

Les dades en aquest cas, es conservaran fins que s’hagi aconseguit la finalitat del tractament i durant els terminis de prescripció de reclamacions i responsabilitats segons la legislació civil, de consumidors i usuaris, fiscal i de protecció de dades respecte a la prescripció de reclamacions i responsabilitats.

També podrem tractar les seves dades (nom, cognoms, mail, telèfon) per a atendre les seves peticions d’informació i quan ho consenti enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres serveis a través de qualsevol mitjà, fins i tot electrònic (newsletters), convidar-li a esdeveniments que puguem organitzar. En tal cas les seves dades es conservaran fins que sol·liciti el cessament de l’activitat i durant els terminis necessaris de prescripció de responsabilitats segons la legislació de protecció de dades

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base jurídica per al tractament de les seves dades quan realitza una reserva dels nostres allotjaments, és l’execució del contracte de serveis d’allotjament turístic que formalitzem conforme als seus termes i condicions.

La base jurídica per a poder tractar les seves dades per a enviar-li newsletters, comunicacions comercials, atendre les seves peticions d’informació, és el consentiment que ens presta.

Quan hagi contractat els nostres serveis i continuï sent client, la legitimació per a enviar-li comunicacions comercials sobre serveis similars als contractats és l’interès legítim.

Té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. La retirada del consentiment per a aquesta finalitat no condicionarà l’execució del contracte de serveis d’allotjament turístic.

En qualsevol moment podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals amb finalitats promocionals, podent enviar un escrit a aquest efecte a la següent adreça electrònica info @ apieres.com i cessarem de tractar les seves dades per a aquestes finalitats.

QUÍ SÓN ELS DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Les dades personals que ens facilita no se cediran a tercers excepte en els supòsits previstos legalment.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que el concerneixin, o no i, en tal cas, dret d’accés a aquests.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i al fet que es transmetin a altres responsables del tractament quan l’estat de la tècnica ho permeti.

Per a l’efectiu exercici dels drets indicats, haurà d’enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: c. St. Eduard, 19 -08172- Sant Cugat del Vallès- (Barcelona), correo electrónico info@apieres.com, teléfono +34 600454539..

Haurà d’acompanyar còpia del DNI, passaport o un altre document que li identifiqui, excepte en el cas que usi la seva signatura electrònica.

Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix l’informem que té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com ho és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podent contactar amb ella en la direcció c. Jorge Juan,6, -28002-Madrid-.

© Tots els drets reservats.