OBJECTE

Les presents condicions generals regulen el contracte d’allotjament turístic entre la persona contractant (d’ara endavant, també persona usuària) i BARLEX, SL (d’ara endavant LES APIERES), CIF B-65202038, domicili social en c. St. Eduard, 19 -08172- Sant Cugat del Vallès- (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41531, Foli 49, Fulla B-387710, correu electrònic info@apieres.com, telèfon                              +34 600454539. 

LES APIERES està degudament inscrita en el Registre de Turisme de Catalunya, amb identificador registral PT-000349 PT-000354 PT-000355.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

En contractar els nostres serveis oferts en aquesta Web, el contractant manifesta expressament que ha llegit, entès i accepta sense reserves aquestes condicions generals, així com les particulars que poguessin establir-se.

Totes les condicions generals estaran permanentment a la disposició dels Usuaris amb anterioritat a la contractació i podran ser emmagatzemades i reproduïdes i impreses en la versió vigent a cada moment.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, reservant-se LES APIERES el dret de modificar-les unilateralment, sense que això pugui afectar els serveis, o promocions que van ser contractats amb anterioritat a la modificació, per la qual cosa es recomana a les persones usuàries que les llegeixin detingudament cada vegada que accedeixin a aquest portal, entenent-se vigents les que a cada moment apareguin publicades en aquest.

El contracte no s’arxivarà. Es redactarà en castellà, i en les relacions de consum que tinguin lloc a Catalunya, també en català.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ (és necessari detallar-ho de manera esquemàtica) això és un EXEMPLE, però ha d’adaptar-se a la manera de fer les reserves de la web.

  • Pas 1. Selecció de l’habitació. Haurà d’indicar el dia d’arribada i de sortida, nombre de persones per habitació i clicar a “Buscar”. Se li mostraran a continuació les habitacions disponibles, havent de triar la que li interessi, nombre d’ocupants, d’habitacions i el règim alimentós que prefereix dels oferts.
  • Pas 2. Dades personals. En continuar amb la reserva, haurà de facilitar les dades personals que se sol·liciten, inclosos els d’una targeta de crèdit per a garantir la reserva. Una vegada emplenats tots els camps sol·licitats, haurà de prémer el botó “confirmar reserva” perquè s’enviïn les dades introduïdes.
  • Pas 3. Confirmació de la reserva. Rebuts les dades després de clicar el botó “confirmar reserva”, rebrà un correu electrònic confirmant-li la reserva.

MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS (és necessari detallar-ho de manera esquemàtica) això és un EXEMPLE, però ha d’adaptar-se a la manera de fer les reserves de la web.

Durant el procés de reserva i abans de prémer el botó per a procedir a confirmar la reserva, la persona usuària podrà corregir qualsevol error i s’impedirà continuar si no es proporcionen totes les dades que se li sol·liciten. També abans de procedir a la confirmació de la reserva, la persona usuària podrà canviar el contingut i fins i tot cancel·lar-la íntegrament, podent retrocedir a les pantalles anteriors per a realitzar les rectificacions oportunes.

Abans i després de realitzar la reserva podrà contactar amb nosaltres a través de l’adreça electrònica info @ apieres.com o trucar al telèfon núm. +34 600454539 indicant l’error sofert, amb la finalitat de procedir a la seva correcció.

CAPACITAT DE LES UNITATS D’ALLOTJAMENT I CONDICIONS ESPECIALS D’UTILITZACIÓ O GAUDI DE L’ESTABLIMENT

La capacitat legal màxima de les nostres unitats d’allotjament així com les condicions especials i d’utilització o gaudi de l’establiment són les que s’indiquen en cada cas en la web abans de fer una reserva.

És necessari que contactin prèviament amb l’establiment per a confirmar l’admissió d’animals de companyia.

Durant l’estada en l’establiment els menors hauran d’estar acompanyats d’un adult.

QUI POT CONTRACTAR

Per a poder contractar els serveis d’allotjament turístic oferts en la nostra Web, la persona usuària declara que té almenys 18 anys d’edat.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

Les cancel·lacions de reserves realitzades 15 dies abans de la data d’arribada no comportaran penalitzacions, retornant-se les quantitats que s’haguessin satisfet, tret que el client prefereixi aplicar-les per a una pròxima reserva.

Les cancel·lacions de reserves realitzades abans de 72 hores de la data d’arribada, comportaran una penalització del 50% de l’import total de l’estada.

Les cancel·lacions de reserves realitzades durant les 72 hores prèvies a la data d’arribada o en cas de no presentar-se el dia previst d’arribada, comportaran una penalització del 100% de l’import total de l’estada.

INDEMNITZACIÓ PER RENÚNCIA DE L’ESTADA

Si s’abandona la unitat reservada abans de la data fins a la qual es tenia reservada, excepte acord exprés de les parts, es cobrarà l’equivalent al 100% del preu del dia de sortida.

PREUS I ALTRES DESPESES

Els preus aplicables a cada allotjament són els publicats en el lloc web i aplicats de manera automàtica als quals s’afegiran, en el seu cas, les despeses o serveis addicionals que el client hagués consentit, configurant la suma de tots aquests conceptes el total hagut de pagament en l’última fase d’aquest.

Els preus que s’indiquen inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), expressant-se en la moneda Euro (€).L’impost sobre estades en establiment turístics (IEET) és aplicable a les persones que facin estada en els establiments d’allotjaments turístics a Catalunya majors de 16 anys, reportant-se a l’inici de l’estada. El seu cobrament s’exigirà el dia de sortida del mateix en funció de l’edat de cada persona allotjada.

 

GARANTIA, MITJANS DE PAGAMENT I CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA

Per a garantir i formalitzar la reserva, haurà d’abonar en concepte de paga i senyal, el 20% del preu total de l’estada i en el cas de llogar l’establiment sencer haurà d’abonar, també, un 30% del total de l’estada en concepte de fiança, que li serà retornada en finalitzar l’estada i una vegada verificat que no s’han produïts danys ni desperfectes.

El pagament es fa a través d’una passarel·la segura, en la qual l’entitat bancària emissora de la targeta s’encarregarà de verificar la identitat del titular de la targeta i la seva autenticitat abans d’autoritzar el pagament, així com de la protecció de les dades del client. D’aquesta manera, nosaltres a més en cap moment disposem de les seves dades financeres, la qual cosa dota de major seguretat al procés de pagament.

Qualsevol incidència que pugui sorgir serà responsabilitat de l’emissor, devent el client contactar amb l’entitat bancària en qüestió.

Quan rebem la seva sol·licitud de reserva i una vegada satisfetes la paga i senyal i, és el seu cas la fiança, procedirem a confirmar-la-hi per correu electrònic en l’adreça que ens hagi facilitat, en el termini de 24 hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el número de reserva i contindrà les condicions generals i en el seu cas particulars del contracte.

La resta del pagament de la reserva es farà directament en l’establiment, preferiblement a través de targeta de crèdit, tret que concorri causa de penalització per haver cancel·lat la reserva fora dels terminis fixats, o no es presenti en l’establiment en la data acordada d’entrada. En aquests casos es procedirà a carregar en la targeta l’import corresponent.

 

FACTURACIÓ DE LA RESERVA

El client autoritza que una vegada fet el pagament si vol factura, se li expedeixi factura electrònica, podent revocar el consentiment en qualsevol moment.

COMUNICACIÓ AMB LA PERSONA USUÀRIA

Les comunicacions amb la persona usuària de l’establiment d’allotjament turístic es realitzaran a través de mitjans electrònics, com és el correu electrònic, telèfon, inclosa la missatgeria instantània, per la qual cosa haurà de facilitar les dades actives a cada moment per a tal finalitat.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients, telèfon núm. +34 600454539 o podrà contactar via correu electrònic a l’adreça info @ apieres.com indicant el número de reserva que li va ser assignat en el correu electrònic de confirmació de la reserva.

DRET DE DESISTIMENT

Conforme a la normativa vigent, no li assisteix el dret de desistiment del contracte actual de subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge.

INFORMACIÓ SOBRE LA RESERVA, QUEIXES I RECLAMACIONS

En el cas que vulgui formular una reclamació, queixa o sol·licitar informació sobre els productes oferts o contractats, poden trucar al telèfon +34 600454539 o podrà contactar via correu electrònic a l’adreça info @ apieres.com

S’informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que se li enviaran en suport electrònic prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l’adreça abans indicada.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La interpretació i aplicació d’aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola. En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre’s al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Rubí.

©Tots els drets reservats.